فایل راهنما

راهنمای تصویری سامانه پیام کوتاه

دریافت فایل آموزش پنل
 

دانلود
 

دریافت فایل اکسل جهت ثبت شماره در دفترچه تلفن

دانلود

.